TAX LAW - LUẬT THUẾ

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2019.

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2018/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ

5 NỘI DUNG ĐÁNG CHÚ Ý CỦA NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP VỀ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Ngày 12/09/2018, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP với nhiều quy định mới về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu tâm. Nghị định 119/2018/NĐ-CP được ban hành đã đánh dấu thêm một bước tiến trong lộ trình chuyển dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử (HĐĐT) của Chính phủ. Dưới đây là một số điểm đáng chú ý được đề cập trong Nghị định:

NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ

NỘI DUNG CAM KẾT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

Thực hiện theo Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Cục thuế TP Hà Nội đang nỗ lực phấn đấu đến năm 2020 cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động và phấn đấu có thêm 200.000 doanh nghiệp thành lập mới trong giai đoạn 2016-2020. Để thực hiện được mục tiêu này, Cục thuế Hà Nội đã phối hợp với một số đơn vị như Hội tư vấn thuế Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, các Đại lý thuế trên địa bàn, các Công ty phần mềm kế toán, các Công ty cung cấp TVAN…để cam kết hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

<<123>>