Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động DVKT và kỷ niệm 5 năm thành lập VICA

Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động DVKT và kỷ niệm 5 năm thành lập VICA

 


HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 98 CV/HKT
V/v:  Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động 
dịch vụ kế toán và kỷ niệm 5  năm thành lập VICA  
                                                                                                               Hà Nội, ngày 31 tháng  05  năm 2017 
                     Kính gửi: Ông/Bà Chủ tịch Hội đồng thành viên;
Giám đốc các đơn vị/ cơ sở dịch vụ kế toán;
 Kế toán viên hành nghề;
     Hội viên Chi hội kế toán hành nghề VN (VICA)
 
Để đánh dấu một chặng đường hoạt động hành nghề dịch vụ kế toán cũng như tổng kết những mặt được, chưa được của hoạt động này từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho việc đẩy mạnh hoạt động dịch vụ kế toán một nghề dịch vụ non trẻ của Việt Nam. Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA) kính mời đại diện lãnh đạo các đơn vị/ cơ sở dịch vụ kế toán, các kế toán viên hành nghề, các hội viên chi hội kế toán tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động dịch vụ kế toán và kỷ niệm 5 năm thành lập VICA, cụ thể như sau:
- Thời gian: ngày 28 và 29/06/2017, cụ thể:
+  8h30 – 11h30 ngày 28/6 họp BCH VICA; 13h30 – 16h30 ngày 28/6 tổ chức lễ ký hợp tác giữa VAA và ICAEW và họp tổng kết, kỷ niệm, tối 28/6 tổ chức Gala dinner;
+ Sáng 29/6 đi du lịch đảo Cù Lao Chàm 
- Địa điểm: tại TP Đà Nẵng (Khách sạn cụ thể xin báo sau)
- Chủ trì hội nghị: Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam và lãnh đạo
Bộ Tài chính;
Để đánh giá đúng kết quả hoạt động dịch vụ kế toán trong 10 năm qua và tọa đàm với lãnh đạo Bộ Tài chính  giải quyết các vướng mắc cho giai đoạn phát triển mới, đề nghị các đơn vị/ cơ sở dịch vụ kế toán tham gia đầy đủ để buổi tổng kết đạt kết quả cao.
Đề nghị đơn vị xác nhận sự tham dự  (Hội nghị và tour đi đảo Cù lao chàm và khách sạn)  của mình trước ngày 20/06/2017 cho:
- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm (Khu vực phía Bắc), điện thoại: 043 8686721/
0975700716, email: quanlyhanhnghe@gmail.com
- Bà Nguyễn Thị Kim Anh (Khu vực phía Nam), điện thoại 01655333720, email: nguyenthikimanh180892@gmail.com
Lưu ý: Các DN/Cơ sở kinh doanh dịch vụ kế toán/ hội viên VICA tự chịu kinh phí đi lại, ở tại khách sạn, chi phí đi du lịch đảo cù lao chàm và các dịch vụ khác. - Ban tổ chức hội nghị mời cơm trưa ngày 28, 29/6 và gala dinner tối 28/6
Trân trọng cảm ơn!
                                                                                                                            TM BCH TRUNG ƯƠNG
Nơi nhận:                                                                                            HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆTNAM
-Như trên;                                                                                                                      CHỦ TỊCH
- Vụ CĐKT - BTC  
 
- Lưu VT, VP                                                                                                                      (Đã ký)
                                                                                                                           PGS. TS Đặng Văn Thanh